IDC12

תכנון של מבנה משרדים בן 7 קומות מעל חניה תת-קרקעית. המסגרת התומכת של המבנה מכילה רשת עמודים רגילה ושלוש ליבות. חתכי עמודים מרוכבים שומשו לסחיבת העומסים מהקומות העליונות שלא הולכים מטה. העמודים הצפים בהרמות המזרחית והמערבית והשלוחה הצפונית נתפסים ע"י מסבכי פלדה של SuperBrace. כדי לאפשר קונסטרוקציה קלה יותר, השתמשו בלוחות בטון וופל בבניית הקומות העליונות.פלדה קלת משקל שומשה על בניין חניה תת קרקעי קיים של IDC9.