שירותים

השירותים המוצעים

אנליזה, אבחון ותכן ראשוני

סקירת המבנה הקיים לרבות אימות נתונים הנוגעים לסכמת המבנה וחוזק החומרים, ביצוע אנליזה לאבחון תפקודו הסיסמי של המבנה הקיים, בחינת חלופות לשדרוג אופטימלי של המבנה והשוואתן ע"ב הנדסי, כלכלי וביצועי, וביצוע תכן ראשוני. במבחנים ננקטים גישות סיסמיות מתקדמות לרבות תכן מבוסס הזזה, בהתאמה לפי הנדרש למקרה הספציפי הנבחן.

תכן השדרוג וליווי הביצוע

ביצוע תכן מפורט, כולל ביצוע אנליזות סיסמיות מתקדמות לניצול מרבי של יכולות המבנה, לרבות הפקת שרטוטים מלאים הכוללים תוכניות למכרז ופרטים לביצוע, כתבי כמויות ומפרטים מיוחדים, ופיקוח עליון מוגבר.

ביצוע סקרי אבחון סיסמי למלאי מבנים וניתוח סדרי העדיפויות לטיפול

ביצוע אבחון סיסמי של קבוצות מבנים, לרבות: התאמת מתווה פעולה ייחודי בהתאם לצרכי הארגון, סיווג המבנים ע"ס מתודולוגיה ייחודית שפותחה במשרדנו, וטיפול הדרגתי ע"י קביעת סדרי עדיפויות לטיפול בהתאם לרמות החיוניות (חשיבות והמשכיות עסקית) והסיכון הסיסמי (חשיפה לאוכלוסייה גדולה, עמידות) של המבנה. זאת ע"מ לאפשר למזמין תמונה מציאותית של מצב עמידות המבנים, הליקויים המרכזיים הקיימים, עקרונות אפשריים והערכה לסדרי הגודל של עלויות השדרוג, ככלי לקבלת החלטות על המשך הטיפול.

הגדרת נהלים וקריטריוני תכן סיסמי

כתיבת מסמכים הנדסיים המגדירים עבור הגוף הנחיות למתכנניו בתחומים השונים בכל הנוגע לאופן הטיפול הסיסמי הרצוי במבנים ובמתקנים חדשים/ קיימים, לרבות קריטריוני התכן והקבלה בהתאם למאפייני המבנים וחשיבותם ותוך התייחסות לאלמנטים מבניים ולאלמנטים לא-מבניים (לרוב מערכות וציוד), לפי המקרה.

תכן מבנים רבי קומות

תכן מתקדם ונבון של רבי קומות תוך ביצוע אופטימיזציה לתכנון וע"י כך חסכון משמעותי ליזמים/קבלנים בעלויות השלד.

בקרת תכנון וליווי פרויקטים

ביצוע בקרת תכנון ואופטימיזציה הנדסית לתכן קיים ע"מ להביא לחסכון בעלויות ביצוע הפרויקט ושיפור תפקוד המבנה.

מחקרים יישומיים בתחום הנדסת רעידות אדמה

ביצוע עבודות מחקר לקידום נושאים בתחומי ההנדסה הסיסמית, עם דגש על תרומה ויישומיות בפרקטיקה, והנגשת התכן המתקדם למתכננים.

ייעוץ מומחה בתחום הנדסת רעידות אדמה

שימוש כיועצים מומחים בתחום הנדסת רעידות אדמה לצורך ליווי פרויקטים גדולים למשרדי ממשלה, גופים ציבוריים, חברות מובילות במשק, ועוד.